Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Arenborghoeve en de aan haar gelieerde bedrijven in Venlo

A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cliënt: de persoon die aan Arenborghoeve, privé kliniek voor plastische chirurgie te Venlo, hierna te noemen: Arenborghoeve, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van behandelingen die worden aangeboden.
 2. Behandeling: alle direct met de opdracht van cliënt verbandhoudende handelingen in de ruimste zin van het woord. De behandeling kan zowel schriftelijk als mondeling met cliënt zijn overeengekomen.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van cliënt, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen cliënt en Arenborghoeve en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen cliënt en Arenborghoeve, waarop Arenborghoeve deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

C. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat mondeling/schriftelijk een afspraak is gemaakt tussen cliënt en Arenborghoeve.
 2. De door Arenborghoeve gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zijn geldig gedurende een maand na dagtekening van offerte, tenzij anders aangegeven.

D. Uitvoering opdracht

 1. Arenborghoeve zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels.
 2. Behandelingen verricht door Arenborghoeve vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

E. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Arenborghoeve is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Arenborghoeve door cliënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet, de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 2. Arenborghoeve is gerechtigd de informatie, die is verkregen, te gebruiken voor statistische en/of presentatiedoeleinden. Arenborghoeve zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

F. Overmacht

 1. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Arenborghoeve zijn toe te rekenen, zoals hieronder vallen een onvoorzien tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Arenborghoeve afhankelijk is; algemene vervoersproblemen. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 2. Als een omstandigheid intreedt, nadat Arenborghoeve haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Arenborghoeve nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.
 3. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Arenborghoeve opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Als Arenborghoeve op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Arenborghoeve slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

G. Betalingsvoorwaarden

 1. Cliënt dient de betaling te voldoen conform de door Arenborghoeve gestelde voorwaarden. Op alle behandelingen is per omgaande een vooruitbetaling van € 500,00 verschuldigd*. Pas na ontvangst hiervan zal de behandeling als definitief worden ingepland. Het resterende bedrag dient u te voldoen binnen 15 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 7 dagen vóór behandeldatum door overschrijving op bankrekeningnummer NL62RABO 0173887929 van Rabobank ten name van Indigoletta bv te Venlo onder vermelding van factuurnummer en behandeldatum.
  1.a Restitutie van de aanbetaling bij annulering of uitstel van de ingreep/behandeling bedraagt 75%
 • Dit kan zijn voor de behandeling zoals aangegeven op een toegestuurde factuur, dit kan zijn meteen na de behandeling. De Arenborghoeve heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten als niet aan de betalingsvoorwaarden zoals door Arenborghoeve opgesteld, is voldaan.
 1. Vastgestelde afspraken kunnen, met uitzondering van afspraken overeengekomen in een contract, kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als cliënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, worden de behandelingskosten aan cliënt in rekening gebracht. Deze behandelingskosten worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Arenborghoeve heeft het recht om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen.
  2.b Annulering of wijziging kan alleen schriftelijk per email tot uiterlijk 3 weken voor de datum van behandeling, onder aftrek van 25% van de aanbetaling. In andere gevallen, uitgezonderd bij force majeur, zal 50 % van het afgesproken behandelingstarief in rekening worden gebracht.
 2. Betalingen moeten plaatsvinden in contant geld of pinbetaling ten kantore van Arenborghoeve, of door middel van een betaling (bijschrijving) op één door Arenborghoeve te noemen bankrekeningnummer.
 3. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan een behandelingsovereenkomst indien niet aan de door Arenborghoeve gestelde betalingsvoorwaarden is voldaan. In dat geval is cliënt bovendien van rechtswege in verzuim en heeft de Arenborghoeve zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht vanaf de behandelingsdag cliënt een rente van 1% per maand in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd de verdere rechten die Arenborghoeve heeft.
 4. Als cliënt in gebreke blijft met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan heeft Arenborghoeve het recht haar vordering ter incasso uit handen te geven. De daarmee gemoeide kosten, zowel in en buiten rechte, komen dan geheel voor rekening van cliënt. Indien de Arenborghoeve aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient cliënt ook die te vergoeden.

H. Garantie

 1. Cliënt heeft slechts garantie op een behandeling indien dit schriftelijk is overeengekomen. In het geval van de garantie van de fabrikant op een defect/geruptureerd borstimplantaat wordt uitsluitend het implantaat vergoedt: de operatiekosten worden door Arenborghoeve gefactureerd.
 2. Indien cliënt niet tevreden is over de overeengekomen behandeling, dan dient cliënt dit zo spoedig mogelijk na de behandeling kenbaar te maken aan Arenborghoeve. Cliënt vermeldt hierbij de datum, het tijdstip, de naam van de behandeling, de naam van de behandelaar en de klacht.
 3. Cliënt stelt Arenborghoeve in staat te reageren op de klacht en indien nodig een passende oplossing te bieden.
 4. Cliënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer cliënt bij een benodigde herhaling of correctie van een behandeling kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij dan Arenborghoeve.
 5. De in de hierboven genoemde toegezegde garanties zijn onvoorwaardelijk verbonden aan een adequate en preventieve zorgverlening aan en door cliënt zelf. Indien niet in goed overleg de in deze vermelde zorg en behandelingen zouden kunnen plaatsvinden door toedoen of nalaten van cliënt, kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie.
 6. Cliënt dient de instructies van Arenborghoeve op te volgen. Cliënt kan geen aanspraak maken op garanties indien instructies niet/onvoldoende door cliënt zijn of worden opgevolgd.
 7. Cliënt dient te allen tijde Arenborghoeve volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

I. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Arenborghoeve, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Arenborghoeve beperkt tot het bedrag van de factuur voor uitgevoerde behandeling of dat deel dat de schade betreft.
 3. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Arenborghoeve of haar leidinggevenden / ondergeschikten.
 4. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 5. Arenborghoeve is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw verstrekken van informatie inzake de algemene gezondheid van cliënt en overige omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
  J. Reclame
 6. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Arenborghoeve. De klacht dient conform in H 2 gestelde voorwaarden te worden ingediend.
 7. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 8. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Arenborghoeve de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

K. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Arenborghoeve is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en Arenborghoeve, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Arenborghoeve haar kantoor heeft.

Bel ons voor meer informatie op 077 320 8300.
Neem contact met ons op via de contactpagina.

Zoeken op deze site
Search
Nieuwsberichten